Access and accellearn masterfully!

SOCIALPROMOEDUTECH
Accelerate e-learning masterfully thanks to your Social Promo Edu Tech E-Academy.

AcceLearn your languages ! = AccéApprenez vos langues. = Przyspieszcie naukę swoich języków!

ENFRPLPOLY-
GLOTS
Your top Case StudyVotre meilleure Etude de CasTwoje własne najlepsze Studium Przypadku Yes / Oui / Tak
Business & Marketing & E-CommerceBizness & Marketing & Commerce électroniqueBiznes i marketing i handel elektroniczny Yes / Oui / Tak
All age groups
and all interest groups
Tous les groupes d’âge
et tous les groupes d’intérêt
Wszystkie grupy wiekowe i wszystkie grupy zainteresowania Yes / Oui / Tak
Secondary school certificateBaccalauréatMatura Yes / Oui / Tak
Tech4Every1Tech pour tousTech dla wszystkich Yes / Oui / Tak
EcologyÉcologieEkologia Yes / Oui / Tak
Your own topic / projectVotre propre sujet / projetTwój własny temat / projekt Yes / Oui / Tak

YOUR 14 FRUITFUL DAYS WITH US
each e-lesson = 45 minutes of practice
extremely
📕 intense,
📕 stimulating,
📕 effective


+ 📕 grammar clearly explained,
+ 📕 absolutely necessary vocabulary.


1)Tell the world your own Top Case Study.

2) Let the grammar explained clearly simplify your
communication.

3) Take care of your health.

4) Accelerate your expertise.

5) Use the IT, the Internet and social media .
Efficiently.

6) Invest in your influence.

7) Improve your relations.

8) Discover the world.

9) Support medical services, scientists
and researchers.

10) Create, share, sell or buy art.


11) Fight for peace, human rights, equality
and non-violence.

12) Follow the law.

13) Focus on eco-friendly solutions.

14) Stay highly motivated.
VOS 14 JOURS FRUCTUEUX AVEC NOUS
chaque e-leçon 45 minutes de la pratique
extrêmement
📕 intense,
📕 stimulante,
📕 efficace

+ 📕
grammaire clairement expliquée,
+ 📕
vocabulaire absolument nécessaire.

1) Dites au monde votre propre Top Case Study.

2) Laissez la grammaire, expliquée clairement, simplifier votre communication.

3) Prenez soin de votre santé.

4) Accélérez votre expertise.

5) Utiliser l’informatique, Internet et les médias sociaux.
Efficacement.

6) Investissez dans votre influence.

7) Améliorez vos relations.

8) Découvrez le monde.

9) Soutenez les services médicaux, les scientifiques et les chercheurs.

10) Créez, partagez, vendez ou achetez de l’art.


11) Luttez pour la paix, l’humanité, l’égalité
et la non-violence.

12) Respectez la loi.

13) Privilégez les solutions éco-responsables.

14) Restez très motivé.e.(s).
WASZYCH OWOCNYCH 14 DNI Z NAMI
każda e-lekcja = 45 minut praktyki
niezwykle
📕 intensywnej,
📕 stymulującej
📕 efektywnej

+ 📕 jasno wytłumaczonej gramatyki,
+ 📕 absolutnie niezbędnego słownictwa.


1) Opowiedzcie światu o swoim najlepszym studium przypadku.

2) Niech wytłumaczona w przejrzysty sposób gramatyka uprości Waszą komunikację.

3) Zadbajcie o swoje zdrowie.

4) Przyspieszcie swoją wiedzę ekspercką.

5) Korzystajcie z IT, Internetu i mediów społecznościowych.
Efektywnie

6) Zainwestujcie we własny wpływ.

7) Poprawcie swoje relacje.

8) Odkryjcie świat.

9) Wspierajcie służby medyczne, naukowców
i badaczy.

10) Twórzcie, udostępniajcie, sprzedawajcie
lub nabywajcie sztukę.

11) Walczcie o pokój, prawa człowieka, równość
i niestosowanie przemocy.

12) Postępujcie zgodnie z prawem.

13) Skupcie się na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska.

14) Bądźcie wysoce zmotywowani.

your Social PromoEduTech E-Academy / SocialPromoEduTech SOCIAL PROMO EDU TECH